×

 

تفریحی ورزشی
مجموعه ورزشی شیان (سازمان کشتیرانی ایران)

مجموعه ورزشی شیان (سازمان کشتیرانی ایران) : به زیربنای 18000 مترمربع واقع در لویزان منطقه شیان
محل پروژه