×

 

مسکونی
برج مسکونی سپند

برج مسکونی سپند : به زیربنای 12500 مترمربع واقع در تهران اقدسیه خیابان آجودانیه کوچه توکلی
محل پروژه