×

 

تجاری
مجتمع تجاری صدف

مجتمع تجاری صدف به زیربنای 7500 مترمربع واقع در جزیره کیش
محل پروژه