×

 

مسکونی
برج مسکونی نارسیس پسیان

برج مسکونی نارسیس پسیان : به زیربنای 7000 مترمربع واقع در تهران زعفرانیه خیابان پسیان نبش شارستان هفتم
محل پروژه