×

 

هتل
هتل 5 ستاره نارنجستان 2 (طرح برنده مسابقه)

هتل 5 ستاره نارنجستان 2 (طرح برنده مسابقه) : به زیربنای 40000 مترمربع واقع درکیلومتر 7 جاده محمودآباد
محل پروژه