×

 

اداری
آزمایشگاه مسعود

آزمایشگاه مسعود : به زیربنای 3500 مترمربع واقع در تهران ولیعصر میرداماد جنب برج پایتخت
محل پروژه