×

 

تفریحی ورزشی
مجموعه ورزشی منظریه (منظریه تهران)

مجموعه ورزشی منظریه (منظریه تهران) : به زیربنای 3200 مترمربع واقع در تهران نیاوران
محل پروژه