×

 

مسکونی
مجتمع مسکونی هاتف

به زیربنای 3500 مترمربع واقع در تهران پاسداران بهستان پنجم خیابان هاتف اصفهانی