×

 

شهرک
مجموعه برجهای مسکونی آسمان تبریز

مجموعه برجهای مسکونی آسمان تبریز : به زیربنای 190000 مترمربع در 16 بلوک 18 طبقه واقع در تبریز
محل پروژه