×

 

تفریحی ورزشی
مجموعه ورزشی، تفریحی امیرکبیر اراک

مجموعه ورزشی، تفریحی امیرکبیر اراک : به زیربنای 3000 مترمربع واقع در اراک داخل مجموعه سیاحتی تفریحی امیرکبیر
محل پروژه