×

 

مسکونی
مجتمع مسکونی رز رزیدنس

مجتمع مسکونی رز رزیدنس : به زیربنای 10000 مترمربع واقع در تهران بلوار اندرزگو خیابان صمیمی شمالی خیابان کریمی کوچه پهلوان
محل پروژه