×

 

شهرک
شهرک مسکونی دلکده

شهرک مسکونی دلکده : به زیربنای 10000 مترمربع واقع در ایزدشهر مازندران
محل پروژه