×

 

تفریحی ورزشی
مجتمع ورزشی تفریحی آسمان تبریز

مجتمع ورزشی تفریحی آسمان تبریز : به زیربنای 4500 مترمربع واقع در تبریز داخل مجموعه مسکونی آسمان تبریز
محل پروژه